• Wolontariat regulamin

    •  

     REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

     Szkoła Podstawowa nr 7 im. K. Makuszyńskiego w Mikołowie

     obowiązuje od 13.09.2021r.

      

     1. Postanowienia ogólne
     1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.
     2. Wolontariusz Szkolnego Koła Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu.
     3. Szkolne Koło Wolontariatu powstało z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
     4. Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.
     5. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji.
     6. Opiekę nad Kołem sprawują koordynatorzy.

      

     1. Członkowie
     1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć pomocy, w formie wolontariatu, osobom i instytucjom potrzebującym.
     2. Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do akcji organizowanej przez Szkolne Koło Wolontariatu poza terenem szkoły powinien okazać pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego.
     3. Uczeń angażujący się w akcje organizowane poza szkołą, w czasie udziału w akcji pozostaje pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
     4. Członkowie koła mogą podejmować pracę wolontariusza w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków szkolnych i domowych.
     5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
     6. Członek Koła wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.
     7. Każdy członek Koła systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” wykonane prace. Wpisów może dokonywać koordynator, wyznaczeni nauczyciele oraz przedstawiciel instytucji, na rzecz, której wolontariusz działa (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
     8. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować szkołę oraz być przykładem dla innych.
     9. Wolontariusz ma prawo do:
     • wpływania na działania Koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,
     • wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie,
     • promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.
     1. Wolontariusz ma obowiązek:
     • uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów,
     • aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,
     • wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi.
     1. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa

     Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                               i o wolontariacie.

     1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania.
     2. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w Dzienniczku Wolontariusza.
     3. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje dyrektor szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia.
     4. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
     5. Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń.
     6. Wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym                              z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
     7. Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń                   i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania.
     8. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
     9. W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1. Zadania koordynatora
     1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy.
     2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.
     3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
     4. Reprezentowanie wolontariuszy.
     5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.
     6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
     7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

      

     1. Cele i sposoby działania
     1. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
     2. Celem Koła jest także włączanie uczniów w działalność na rzecz potrzebujących.
     3. Koło wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
     4. Koło prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.
     5. Koło przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowująco - nagradzające.
     6. Do form działania Koła można zaliczyć:
     • zbiórki darów rzeczowych;
     • zbiórki pieniędzy do puszek;
     • udział w akcjach charytatywnych;
     • udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia;
     • organizacja wydarzeń kulturalnych – przedstawień, koncertów;
     • promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.

      

     1. Nagradzanie wolontariuszy i kandydatów na wolontariuszy
     1. Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika.
     2. Pochwała Dyrektora.
     3. Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
     4. Dyplom, zaświadczenie od organizatorów za udział w akcji.
     5. W klasach 1-3 uczniowie są zachęcani do wzajemnej pomocy oraz udziału                         w działaniach o charakterze dobroczynnym, we współpracy z rodzicami.
     6. W klasach 4-6 szkoły podstawowej uczniowie mogą przygotowywać się do pracy              w charakterze wolontariusza. Za swoją działalność na rzecz innych będą nagradzani pochwałą ustną bądź pisemną.
     7. W klasach 7-8 uczniowie podejmujący wolontariat w szkole bądź poza nią – w danym roku szkolnym – którzy będą wykazywać się wzorową postawą (organizacja i udział                  w wielu akcjach charytatywnych) mają szansę otrzymać wpis na świadectwie szkolnym.
     8. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie do koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu najpóźniej do dnia kiedy odbędzie się konferencja klasyfikacyjna za dany rok szkolny. Zaświadczenie musi zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz zakres podjętych działań.
     9. Uczeń, który w momencie rozpoczęcia działań poza szkołą nie zgłosi koordynatorowi Szkolnego Koła Wolontariatu swojego zaangażowania w wolontariat pozaszkolny, nie ma szansy na wpisanie wolontariatu na świadectwie szkolnym (żadne zaświadczenia nie będą respektowane).

      

     1. Postanowienia końcowe
     1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
     2. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.
     3. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
     4. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła.
     5. Opiekunem – koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu są mgr Renata Kopiec, mgr Monika Pisarek i mgr Magdalena Krukowska.

      

      

     Załącznik nr 1

      

      

      DZIENNIK WOLONTARIUSZA

      

     Data

     Wykonane zadanie w ramach wolontariatu (nazwa akcji, działania, spotkania z krótkim opisem)

     Podpis nauczyciela - wolontariusza, organizatora akcji, szkolnego koordynatora