Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2007-02-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020 -03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020 -03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kudełko, sekretariat@sp7.mikolow.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2261 220. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście główne znajduje się od wschodu. Do wejścia prowadzą schody. Wejście nie posiada podjazdu dla inwalidów. Budynek posiada wejście służbowe dla pracowników, wejście przeznaczone dla pracowników kuchni oraz dla dostawców towarów i wejście do sali gimnastycznej. Portiernia znajduje się w wejściu głównym po prawej stronie. Przed wejściem do budynku każdy jest zobligowany do wpisania się w rejestrze wejść/wyjść.
 2. Do korytarza na parterze prowadzą schody, brak podjazdu dla inwalidów. Szkoła posiada oznaczenia kontrastowe na schodach dla osób niewidomych i słabowidzących. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. W budynku nie ma windy.
 3. Dostępna jest jedna toaleta przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich. Brak windy oraz podjazdu dla inwalidów przed wejściem głównym uniemożliwia wjazd osobom niepełnosprawnym.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku i we wszystkich jego pomieszczeniach brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.
 6. Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Aplikacje mobilne

BRAK